Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

9. Sınıf Tarih

Hedefler ve Program

Tarih dersi, kendi kültürel değer ve kimliklerine sahip çıkan, adalet, insan hakları, evrensel hak ve özgürlükler konularında bilinçli, sorgulayan, üreten, ön yargılardan uzak düşünebilen gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

Bu dersin amacı, öğrencilerin tarihi bir bilim olarak algılamalarını ve tarih bilimine ilgi duymalarını sağlamak, dünyada ve içinde yaşadıkları toplumda gelişen politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılayan ve yorumlayan, sorgulayan, araştıran ve analiz etme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Yıllık Program:
 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Ortaçağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyeti’nin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Kullanılan Yöntemler:

Neden sonuç ilişkisi, kavram, harita bilgisi, tarihsel olay ve olguları analiz edebilme, tarihsel fotoğraf ve karikatürleri değerlendirebilme yöntemleri uygulanacaktır.

10. Sınıflar Tarih Dersi

Hedefler ve Program

Tarih dersi, gençlerin, kendi kültürel değer ve kimliklerine sahip çıkma ve bu kimliği evrensel değerlerle birleştirmesini becerebilme, kendi değerleriyle evrensel değerleri birlikte yaşatabilme konularında bilinçlenmelerini sağlar.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:


10. sınıf tarih dersinde, 14. ve 20. yüzyıl arasındaki Dünya Tarihi içinde Osmanlı Devleti’nin yeri; politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle ele alınarak incelenecektir.

Bu dersin amacı, öğrencilerin tarihi bir bilim olarak algılamalarını ve tarih bilimine ilgi duymalarını sağlamak, dünyada ve içinde yaşadıkları toplumda gelişen politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılayan ve yorumlayan, sorgulayan, araştıran ve analiz etme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Yıllık Program:
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Kullanılan Yöntemler:

Neden sonuç ilişkisi, kavram, harita bilgisi, tarihsel olay ve olguları analiz edebilme, tarihsel fotoğraf ve karikatürleri değerlendirebilme yöntemleri uygulanacaktır.

11. Sınıf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Hedefler ve Program

Tarih dersi, gençlerin, kendi kültürel değer ve kimliklerine sahip çıkma ve bu kimliği evrensel değerlerle birleştirmesini becerebilme, kendi değerleriyle evrensel değerleri birlikte yaşatabilme konularında bilinçlenmelerini sağlar.
11. sınıf tarih dersinin adı T.C. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’dir.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
 • Bu dersin amacı , öğrencilerin Tarihi bir bilim olarak algılamalarını ve Tarih bilimine ilgi duymalarını sağlamak, dünyada ve içinde yaşadıkları toplumda gelişen politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılayan ve yorumlayan, sorgulayan, araştıran ve analiz etme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.
 • Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenlerini 19 ve 20. yüzyıl dünya tarihi süreci içerisinde anlatmak
 • Kurtuluş Savaşının nasıl bir ortamda ve hangi koşullar çerçevesinde doğduğunu kavratabilmek
 • Türk Devriminin temel dinamiklerini ve özelliklerini kavratmak
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin anlam ve önemini kavratabilmek
Yıllık Program:
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi(1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
Kullanılan Yöntemler:

Neden sonuç ilişkisi, kavram, harita bilgisi, tarihsel olay ve olguları analiz edebilme, tarihsel fotoğraf ve karikatürleri değerlendirebilme yöntemleri uygulanacaktır.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Hedefler ve Program

Tarih dersi, gençlerin, kendi kültürel değer ve kimliklerine sahip çıkma ve bu kimliği evrensel değerlerle birleştirmesini becerebilme, kendi değerleriyle evrensel değerleri birlikte yaşatabilme konularında bilinçlenmelerini sağlar.
12. sınıf tarih dersinin adı “Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi”dir.

Haftada, her biri 40 dakikalık 3 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:
 • Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başlayan ve insanlık tarihinin sosyal, ekonomik ve siyasî açılardan geçirdiği belli başlı gelişmeleri anlamak
 • Ulus-devlet olgusunun belirginleştiği XIX. yüzyılın fikrî ve ideolojik yapısını göz önünde tutarak, bu yüzyılda dünyadaki ve Osmanlı İmparatorluğundaki değişimleri vurgulamak
 • I. ve II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, Soğuk Savaş sonrası değişimler, Yumuşama dönemi ve sonrası, Küreselleşen dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavratmak
Yıllık Program:
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
Kullanılan Yöntemler:

Neden sonuç ilişkisi, kavram, harita bilgisi, tarihsel olay ve olguları analiz edebilme, tarihsel fotoğraf ve karikatürleri değerlendirebilme yöntemleri uygulanacaktır.

X