Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri orta düzey kabul edilip dilbilgisi, okuma ve anlama becerilerini daha detaylı bir biçimde geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Haftada, her biri 40 dakikalık 3 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Öğrencilerin PET (Preliminary English Test) B1 seviyesine ulaşmaları
Yıllık Program

Ünite 1

 • Okuma parçalarına dayanarak karakter analizi yapma ve ana karakterin özelliklerini inceleme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Geniş zaman, şimdiki zaman gelecek zaman arasındaki farkları detaylı olarak kavrama, bu zamanlarda kullanılan fiilleri öğrenme

Ünite 2

 • Okudukları hikâyeden sonuç çıkarma, sürpriz son ve olay örgüsünü kavrama, anlatıcıyı bulma

Dilbilgisi Kazanımları

 • Birleşik zaman yapılarını geçmiş zaman yapılarıyla karşılaştırarak alıştırmalarla pekiştirme

Ünite 3

 • Hikâyede çatışma konusu ve karakterlerin gelişimi üzerinde yorum yapabilme becerisi kazanma, şiirsel adalet kavramını öğrenme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Karşılaştırma sıfatlarıyla zarflarını örneklerle kullanma, sayılabilen ve sayılamayan isimleri ve belirteçleri kavrama

Ünite 4

 • Olayın geçtiği yer ve zamanı incelemeyi öğrenme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Emir, gereklilik, dilek-şart, istek kiplerini örneklerle pekiştirme

Ünite 5

 • Hikâyedeki karakterlerin davranışlarının altında yatan nedenleri kavrama ve hikâyede meydana gelebilecek olayları ve hikâyenin sonuçlarını tahmin etme ve bu tahminler için destekleyici ayrıntıları bulma, sürpriz sonu kavrama

Dilbilgisi Kazanımları

 • Tüm geçmiş zaman yapıları arasındaki farkları öğrenme

Ünite 6

 • Hikâyenin karakterlerini analiz etme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Emir, gereklilik, dilek-şart, istek kiplerini örneklerle pekiştirme
Kullanılan Yöntemler
 • İşitsel ve görsel medyadan yararlanma, eSPrit’den kelime ve dilbilgisi çalışmaları yapma, grup çalışmalarıyla öğrendiklerini pekiştirme.

Hedefler ve Program

9. sınıf öğrencilerinin İngilizce seviyesi orta düzey (upper intermediate) olarak kabul edilmiştir. Bu seviyede okuma, anlama, yorum yapma, yeni, eş anlamlı kelimelerle doğru iletişim kurma, dilbilgisi kurallarını uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerin First Certificate (FCE) B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Yıllık Program

Ünite 1

 • Okuma parçaları ile ilgili beyin fırtınası yapma, hikâyeleri özetleme, yorum yapma, anlatıcıyı tespit etme ve kurgu analizi yapma

Dilbilgisi Kazanımları

 • Edilgen cümle yapılarını doğru kullanma, emir, dilek, istek kiplerini pekiştirme

Ünite 2

 • Hikâyenin geçtiği yer ve zamanı bulma, yazarın tekniklerinden yola çıkarak hikâyeyi anlamlandırma, sürpriz sonu kavrama

Dilbilgisi Kazanımları

 • Şart cümlelerini ve zaman cümlelerini öğrenme

Ünite 3

 • İçsel çatışma ve karakterler arasındaki çatışma hakkında konuşma ve karakter gelişimini tanımlama, fabl türünü öğrenme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Dolaylı anlatım, dolaylı anlatım sorularını örneklerle pekiştirme, fiilimsileri doğru kullanma

Ünite 4

 • Hikâyenin geçtiği yer ve zamanı bulma, mecaz sanatını öğrenme, şiir türünü inceleme, Thesaurus sözlüğünün kullanımını öğrenme, tahminlerde bulunma

Dilbilgisi Kazanımları

 • Şart cümlelerini pekiştirme, nicelik ifadelerini doğru kullanma

Ünite 5

 • Olayları sıralama, sebep ve sonuç ilişkisi kurma, karşılaştırma yapma, ironiyi inceleme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Sıfat cümlelerini doğru ve uygun olarak kullanma, onay sorularını öğrenme
Kullanılan Yöntemler

Görsel ve işitsel araç ve gereç, uluslararası medya kullanılmaktadır. Tüm dilbilgisi pekiştirme çalışmaları eSPrit’den yapılmaktadır.

Hedefler ve Program

10. sınıf öğrencilerinin İngilizce seviyesi CEF (Common European Framework) e göre B2 olarak kabul edilmiştir. Bu seviyede okuma parçalarının analizini ve sentezini yapabilmeleri, okudukları bilgileri değerlendirip sınıflandırabilmeleri, bu bilgileri yazıya dökebilmeleri hedeflenmektedir.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerin CEF B2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Yıllık Program

Ünite 1

 • Okuma parçalarındaki alıntıları yorumlama, olaylar ve kişiler hakkında tahminlerde bulunma, ana fikirleri sınıflandırma, karakterler ve olaylara ilişkin çıkarımlarda bulunurken destekleyici fikirler sunma, yazarın görüşleri hakkında çıkarımda bulunma, bir metne dayanarak düşüncelerini şekillendirip ifade etme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Etken ve edilgen cümle yapılarını kullanma

Ünite 2

 • Okuma parçalarındaki bilgileri tarayarak okuma tekniğiyle kısa sürede kavrama, zaman çizelgesi kullanarak metnin kronolojisini belirleme, iki paralel metin arasındaki bağlantıları bulma, farklı metinlerden yola çıkarak sentez yapma

Dilbilgisi Kazanımları

 • İsimden ve fiilden sıfat yapma eklerini bir şekilde kullanma

Ünite 3

 • Ana fikirleri özetleme, metne ilişkin ayrıntıları verme, metinleri kişisel değerler ve deneyimlerle bağlantılandırma, metinlerdeki felsefi noktaları görme, verilen alıntıları kendi ifadeleriyle tekrar yazma, Venn diyagramını kullanma

Dilbilgisi Kazanımları

 • Geçmiş zaman koşul cümlelerini öğrenme

Ünite 4

 • Ana fikirleri ve metnin kronolojisini kavrama, metne yönelik not alırken akış şeması tutma

Dilbilgisi Kazanımları

 • Sıfat cümleciklerini etkin bir şekilde kullanma

Ünite 5

 • Karakterlerin görüşlerini, gerçek dünyadakilerle karşılaştırma, metindeki neden sonuç ilişkilerini kavrama, paralel metinler arasındaki bağlayıcı temaları bulma

Dilbilgisi Kazanımları

 • Geçmiş zaman ve birleşik zaman yapılarını doğru bir şekilde kullanma

Ünite 6

 • Fikirlerini tablo kullanarak organize etme; ana fikir, destekleyici fikir ve örnekleri ayırt etme; karşıt fikir geliştirebilme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Bağlaçları doğru biçimde kullanma
Kullanılan Yöntemler

Görsel ve işitsel araç ve gereç, uluslararası medya kullanılmaktadır.

Hedefler ve Program

11. sınıf öğrencilerinin İngilizce seviyesi ileri düzey (lower advanced) olarak kabul edilmiştir. Bu seviyede okudukları IELTS seviyesindeki metinleri detaylı anlamaları, analiz-sentez yapmaları, anladıklarını yazıyla ifade etmeleri, akıcı bir biçimde konuşmaları ve iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerin CEF (The Common European Framework of Reference for Languages) ölçeğine göre C1 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Yıllık Program

Ünite 1

 • IELTS sınavıyla ilgili genel bilgi sahibi olma, okudukları metinle ilgili çıkarımlar ve tahmin yapma, metindeki detaylı bilgiye erişebilmek için değişik yöntemler kullanma, karşıt fikirleri açıklama, kelimelerin eş anlamlarını bulma, çizgisel grafikleri açıklayabilme, dinlerken duyduklarına göre boşlukları doldurabilme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Mastar ve fiilimsileri tekrar etme

Ünite 2

 • Okudukları metinleri detaylı bir biçimde karşılaştırma, hikâyenin ana fikrini başka bir cümleyle açıklama, değişik fikirleri değişik bakış açılarıyla yorumlama, okudukları metnin cevabını üç kelimeyle yazabilme, kelimelerin yapısını anlama, sınıflandırma ve dairesel çizimlere açıklama yazabilme,

Dilbilgisi Kazanımları

 • Doğrudan ve dolaylı söylemleri kavrama, devrik cümle kurabilme

Ünite 3

 • Öyküsel makaleler yazma, bilgileri organize edebilmek için değişik not alma teknikleri uygulama, olaylar arasındaki ilişkiyi gösterebilmek için kronolojik sıralama, hikayelerdeki benzetme ve karşılaştırmaları kullanabilecekleri çizelgeler oluşturma, paragraf tamamlama ve değişik şekilde diyagram grafiklerine göre açıklama yapabilme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Kalıplaşmış fiilleri öğrenme, etken-edilgen cümleleri ileri seviyede öğrenme

Ünite 4

 • Karşılaştırma ve benzetme türünde makaleler yazma, fikirlerini değişik taslaklarla organize edip ifade etme, kelimelerin birden fazla anlamlarını öğrenip kullanma, okudukları metinlerde benzeşme modelini kavrayıp uygulama, okudukları şiirleri yorumlama, okudukları hikayelerle kendi deneyimleri arasında bağlantı kurma, tablo grafikleri açıklayabilme, dinlediği parçaya göre ilgili boşlukları doldurabilme, iki dakika boyunca değişik konularda fikirlerini açıklayabilme

Dilbilgisi Kazanımları

 • En çok kullanılan deyimleri öğrenme ve kullanma

Ünite 5

 • Okudukları hikâyeleri kendi kişisel değerleriyle bağdaştırma, teknolojiyle ilgili kavramları karşılaştırma, grafikler kullanarak beyin fırtınası yapma ve bunlardan fikirler türetme, iş görüşmeleri için sorular hazırlama

Dilbilgisi Kazanımları

 • Gereklilik fiillerinin tekrar edilmesi
Kullanılan Yöntemler

Görsel ve işitsel araç-gereçler, uluslararası medya kullanılmaktadır.

Hedefler ve Program

12. sınıf (A/B) İngilizce seviyesi ileri düzey (advanced) olarak kabul edilmiştir. Bu seviyede öğrencileri, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri konusunda en ileri düzeye getirmek hedeflenmektedir. Girebilecekleri İngilizce yeterlilik sınavlarında (IELTS/Üniversitelerin hazırlık geçme sınavları) başarılı olmaları sağlanmaktadır.

12. sınıf (C/D/E) Yurt dışı hedefi olan öğrencilerle, A/B sınıflarında yapılanlara ek olarak akademik makale yazma, sunum ve münazara teknikleri konularında çalışılmaktadır. Öğrencilerin yurt dışındaki üniversiteler, başvuru süreçleri ve akademik yaşam konusunda bilgilenmeleri ve doğru akademik hedefler belirlemeleri sağlanmaktadır.

12 A/B: Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders
12 C/D/E: Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerin C1-C2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Yıllık program

Ünite 1

 • Okudukları metinle ilgili çıkarımlar ve tahmin yapma, paragrafları konularıyla ve ana fikirleriyle eşleştirebilme, dinlediklerini yorumlayıp ana fikri yazabilme, verilen bir konu hakkında fikirlerini akıcı bir şekilde ifade edebilme, güncel konular hakkında konuşabilme yorum yapabilme

Dilbilgisi Kazanımları

 • Kullanılan bütün dilbilgisi kurallarını doğru olarak yazdıkları makalelerde kullanabilme

Ünite 2

 • Okudukları metinleri detaylı bir biçimde karşılaştırma, hikaye tamamlama, verilen hikayeden çıkarım yapabilme, sütun makaleleri yazabilme, verilen konuyla ilgili 250 kelimelik makaleler yazabilme

Ünite 3

 • Öyküsel makaleler yazma, dinleme etkinliği yaparken bir yandan tablo doldurabilme, iki harita arasındaki farkı bulma ve kısa makale şeklinde farklılıkları açıklayabilme, makaleleri okurken sentez-analiz yapabilme

Ünite 4

 • Bir cümleyi başka bir şekilde ifade etme, günlük videolardan izledikleri konuları dinleyerek not tutma, üzerine ana fikrini yazma ve tartışma ve kendi deneyimleriyle ilişki kurma

Ünite 5

 • Okudukları hikayeleri kendi kişisel değerleriyle bağdaştırma, değişik kültürleri birbirleriyle karşılaştırma, CV hazırlama, iş görüşmeleri için sorular hazırlama
Kullanılan Yöntemler

Görsel ve işitsel araç gereçler, uluslararası medya kullanılmaktadır.

X