Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel dini ve ahlaki değerler çerçevesinde hurafelerden arınmış, duru bir anlayış, aydın bir bakış açısıyla gerekli temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

Haftada 40 dakikalık 2 derstir

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri
 • Temel din bilgilerini seviyeli bir duruma getirmek
 • Ahlaki değerlerin önemini ve toplumsal sorumluluk almanın gerekliliğini kavratmak
 • Atatürk’ün din konusundaki görüşleri çerçevesinde din ve laiklik konusunda öğrenciyi eğitmek
Yıllık Program .

1. Ünite: Bilgi ve İnanç

2. Ünite: Din ve İslam

3. Ünite: İslam ve İbadet

4. Ünite: Gençlik ve Değerler

5. Ünite: Gönül Coğrafyamız

Kullanılan Yöntemler :

Yardımcı kitap, soru cevap, beyin fırtınası, görsel materyaller, edebi ve bilimsel makaleler, konularımızla ilgili diğer araç ve gereçlerden faydalanma.

Hedefler ve Program

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel dini ve ahlaki değerler çerçevesinde hurafelerden arınmış, duru bir anlayışla, aydın bir bakış açısıyla gerekli temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

Haftada, 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :
 • Temel dini inançları felsefi ve bilimsel temellere dayandırarak anlatmak
 • Ahlaki değerlerin önemini ve toplumsal sorumluluk almanın gerekliliğini kavratmak
 • Atatürk’ün din konusundaki görüşleri çerçevesinde din ve laiklik konusunda öğrenciyi eğitmek
 • Hak ve özgürlükler konusunda bilinç kazandırmak
 • Temel dini inançları bilgi kirliliğinden arındırmak ve toplumun yetersiz genel kabullerine göre şekillenmiş biçiminden daha seviyeli bir duruma getirmek.
 • Bu konuda din, felsefe ve diğer bilim dallarındaki önemli çalışmaları göz önüne alarak, bilim adamlarının görüşlerinden yararlanarak öğrencilerin düzeyli bir bilgi birikimi kazanmalarını sağlamak.
 • Sıradan, düşük seviyeli ve insan haklarına uygun olmayan görüşlere dayalı genel kabullerden kurtularak gerçek dine uygun seviyeli bir anlayış edinmelerine yardımcı olmak. (Örneğin Allah, Kitap, melek ve Peygamber inancı)
 • Aile, yakın arkadaş ve diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmanın yollarını öğretmek
 • Türklerin müslüman olduktan sonra güzel sanatlar alanında yaptığı çalışmaları tanıtmak
 • Fransızca zümresinin okuttuğu Monsieur İbrahim et Fleurs de Kur’an adlı kitap üzerinden, dini kavramlarla ilgili performans çalışması yapıp, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik hakkında temel bilgiler öğretmek.
 • Kur’an ve Hz. Muhammed hakkında sağlıklı ve gerçekçi bir eğitim vermek
 • Öğrencilerle değişik dini mekanlara ziyaretler yaparak dinler arasındaki ortak yönler hakkında bilgi edinip, birlikte yaşama kültürünü pekiştirmek.
Yıllık Program :

1.Ünite: Allah İnsan İlişkisi
2.Ünite: Hz. Muhammed Ve Gençlik
3.Ünite: Din ve Hayat
4.Ünite: Ahlaki Tutum ve Davranışlar
5.Ünite: İslam Düşüncesinde Siyasi, İktisadi ve Fıkhi Yaklaşımlar

Kullanılan Yöntemler :

Yardımcı kitap, soru cevap, beyin fırtınası, görsel materyaller, edebi ve bilimsel makaleler, konularımızla ilgili diğer araç ve gereçlerden faydalanma.

Hedefler ve Program

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel dini ve ahlaki değerler çerçevesinde hurafelerden arınmış, duru bir anlayışla, aydın bir bakış açısıyla gerekli temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

Haftada, 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :
 • Temel dini inançları fesefi ve bilimsel temellere dayandırarak anlatmak
 • Ahlaki değerlerin önemini ve toplumsal sorumluluk almanın gerekliliğini kavratmak
 • Atatürk’ün din konusundaki görüşleri çerçevesinde din ve laiklik konusunda öğrenciyi eğitmek
 • Dinin temel konularında daha ayrıntılı ve sağlıklı bilgiler kazandırmak
 • İslamdaki anlayış farklılıklarını, ortaya çıkış nedenlerini ve bu farklılıkların topluma sağladığı yararlar ve toplumda neden olduğu sorunlar hakkında bilgi kazandırmak
 • Kader konusunda, doğru bir yaklaşımla kaderin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavratmak. Ayrıca kadercilik ve sorumsuzluk gibi aşırı düşüncelerin kader anlayışıyla bağdaşmayan yönleri hakkında bilgi vermek
 • Din ve mezhep anlayışlarını öğretmek amacıyla bir cami, bir kilise ve bir sinagogun
  ziyaret edilerek yerinde eğitim yapmak
Yıllık Program :

1. Ünite: Dünya ve Ahiret

2. Ünite: Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

3. Ünite: Kur’an da Bazı Kavramlar

4. Ünite: İnançla İlgili Meseleler

5. Ünite: Yahudilik ve Hristiyanlık

Kullanılan Yöntemler :

Yardımcı kitap, soru cevap, beyin fırtınası, görsel materyaller, edebi ve bilimsel makaleler, konularımızla ilgili diğer araç ve gereçlerden faydalanma.

Hedefler ve Program

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi temel dini ve ahlaki değerler çerçevesinde hurafelerden arınmış, duru bir anlayışla, aydın bir bakış açısıyla gerekli temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

Haftada, 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :
 • Yeryüzünde halen yaşamakta olan bütün dinler (Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm, Konfüçyusluk, Taoizm, Sihizm, Cayinizm, Maniheizm v.s) hakkında genel bir bilgi kazandırmak
 • Ahlaki değerlerin önemini ve toplumsal sorumluluk almanın gerekliliğini kavratmak
 • Atatürk’ün din konusundaki görüşleri çerçevesinde din ve laiklik konusunda öğrenciyi eğitmek
 • Tasavvuf akımları hakkında bilgi vererek bu din yorumunun, günümüzün dış görünüşü öne çıkaran yüzeysel ve sığ anlayışlarından farklı olduğunu ortaya koymak ve Mevlevilik, Yesevilik, Kadirilik ve Alevi-Bektaşilik gibi dini akımları tanıtmak
 • Hayat ve ölüm konusunda dini gerçekleri öğretmek
Yıllık Program :

Ünite 1: İslam ve Bilim

Ünite 2: Anadolu’da İslam

Ünite 3: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Ünite 4: Güncel Dini Meseleler

Ünite 5: Hint ve Çin Dinleri

Kullanılan Yöntemler .

Yardımcı kitap, soru cevap, beyin fırtınası, görsel materyaller, edebi ve bilimsel makaleler, konularımızla ilgili diğer araç ve gereçlerden faydalanma.

X