Kapat
Arama yapmak için en az bir kelime giriniz.
Başa dön

Genç Fidanlar, Köklü Ağaçlar

Hedefler ve Program

9. sınıf seviyesinde coğrafya dersi ile amacımız; öğrencilerimize doğa-insan etkileşimini, coğrafyanın bölümlerini ve ilişkili olduğu disiplinleri, coğrafya biliminin gelişimini kavratmak. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini, koordinat sistemini oluşturan unsurları, mutlak ve göreceli konumu, harita bilgisini, atmosferin ve iklim elemanlarının genel özelliklerini, dünyada ve Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerinin hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Yerleşmelerin yer seçimini ve gelişimini etkileyen faktörleri, yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri, Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler ile yerleşmelerin fonksiyonel özelliklerini kavratmak. Bölge belirlemede kullanılan kriterleri, Dünyadaki farklı bölge örneklerini, bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini, çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkelere ilişkin konular hakkında bilgi sahibi olmak. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini, doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin kavratılmasını sağlamaktır.

Haftada, her biri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerimizin, yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış , mekân ile insan arasındaki bağı kurabilen, girişimci, yenilikçi, yaratıcı, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Yıllık Program

I. ÜNİTE Doğal Sistemler
1. BÖLÜM: Cofrafya, İnsan ve Doğa
2. BÖLÜM: Coğrafi Kordinat Sistemi
3. BÖLÜM: Harita Bilgisi
4. BÖLÜM: DÜnya’nın Şekli ve Hareketleri
5. BÖLÜM: İklim Bilgisi

II. ÜNİTE Beşeri Sistemler
BÖLÜM: Yerleşmeler

III. ÜNİTE Kürsel ortam: Bölgeler ve Ülkeler
BÖLÜM: Bölgeler ve Ülkeler

IV. ÜNİTE Çevre ve Toplum
BÖLÜM: İnsan ve Çevre

Coğrafî Beceriler
 • Coğrafi Gözlem
 • Arazide Çalışma
 • Coğrafi Sorgulama
 • Zamanı Algılama
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Harita Becerileri
 • Kanıt Kullanma
 • Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama

Hedefler ve Program

10. sınıf seviyesinde coğrafya dersi ile amacımız; öğrencilerimize Dünya’nın tektonik oluşumu ve iç yapısını, jeolojik zamanları, Türkiye’nin jeolojik geçmişini, yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde iç ve dış kuvvetlerin etkisini, yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde kayaçların etkisini, Türkiye’de iç ve dış kuvvetlerin yeryüzü şekillerinin oluşumuna ve ana yer şekillerinin, yeryüzünün su varlığına etkilerini; Türkiye’nin su varlığını, yeryüzündeki ve Türkiye’deki toprak ve bitki çeşitliliğini kavratmak. Nüfus özelliklerini ve nüfusun önemini, dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini,Türkiye nüfusunun dağılışında etkili olan faktörleri, Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini, tarihsel süreçteki ve Türkiye’deki göçlerin nedenleri ve sonuçlarını, göçün mekânsal etkilerini kavratmak. Ekonomik faaliyetlerin temel özellikleri ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle olan ilişkisi, afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini, dünyada ve Türkiye’de afetlerin dağılışlarını ve etkileri, afetlerden korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Dünya üzerinde bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini kavramalarını sağlamaktır.

Haftada, herbiri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerimizin, değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Yıllık Program

I. ÜNİTE Doğal Sistemler
1. BÖLÜM: Dünya’nın Yapısı ve Oluşum Süreci
2. BÖLÜM: Su Kaynakları
3. BÖLÜM: Topraklar
4. BÖLÜM: Bitkiler

II. ÜNİTE Beşeri Sistemler
1. BÖLÜM: Nüfus
2. BÖLÜM: Türkiye’de Nüfus
3. BÖLÜM: Göç
4. BÖLÜM: Ekonomik Faaliyetler

III. ÜNİTE Kürsel Ortam: Bölegeler ve Ülkeler
1. BÖLÜM: Uluslararası Ulaşım Hatları

IV. ÜNİTE Çevre ve Toplum
1. BÖLÜM: Afetler

Coğrafî Beceriler
 • Coğrafi Gözlem
 • Arazide Çalışma
 • Coğrafi Sorgulama
 • Zamanı Algılama
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Harita Becerileri
 • Kanıt Kullanma
 • Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama

Hedefler ve Program

11. sınıf seviyesinde coğrafya dersi ile amacımız; öğrencilerimize fiziki ve beşeri çevre arasında ilişki kurabilen, içinde bulundukları doğal ve sosyal çevreye karşı sorumluluk alabilen coğrafi bilinç kazandırmak; doğal çevrelerinden küresel ölçeğe doğru ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkan, coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışlarını, sebep sonuç ilişkilerini ve bunların insan üzerindeki etkilerini kavrayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Haftada, herbiri 40 dakikalık 2 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerimizin, bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan bireyler olmalarını sağlamaktır.

Yıllık Program

I. ÜNİTE Doğal Sistemler
1. BÖLÜM: Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi

II. ÜNİTE Beşeri Sistemler
1. BÖLÜM: Nüfus Politikaları
2. BÖLÜM: Yerleşmelerin Özellikleri
3. BÖLÜM: Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
4. BÖLÜM: Türkiye’de Ekonomi

III. ÜNİTE Kürsel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
1. BÖLÜM: Kültür Bölegeleri
2. BÖLÜM: Küreselleşen Dünya

IV. ÜNİTE Çevre ve Toplum
1.BÖLÜM: Çevre Sorunları

Coğrafî Beceriler
 • Coğrafi Gözlem
 • Arazide Çalışma
 • Coğrafi Sorgulama
 • Zamanı Algılama
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Harita Becerileri
 • Kanıt Kullanma
 • Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama

Hedefler ve Program

12. sınıf seviyesinde coğrafya dersi ile amacımız; öğrencilerimize doğa olayları ve etkileri, gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve canlı yaşamı üzerindeki etkilerinin kavratılması, şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri, farklı mekânsal ölçeklerdeki etkileşim ve değişimleri kavratmak, Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak ülkesinin sahip olduğu potansiyelin bilincine varması, doğal çevrenin sınırlılığı, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamaları, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri, ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik çalışmaların kavratılmasını sağlamaktır.

Haftada, herbiri 40 dakikalık 3 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri

Öğrencilerimizin, öğrenme süreci içerisinde, plânlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde, görülmesi beklenen bilgi, beceri ve tutum gibi kazanımları oluşturacak bilince ulaşmalarını sağlamak.

Yıllık Program

I. ÜNİTE Doğal Sistemler
1. BÖLÜM: Ekstrem Doğa Olayları
2. BÖLÜM: Bildiğimiz Havaların Sonu:Küresel İklim Değişikliği

II.ÜNİTE Beşeri Sistemler
1. BÖLÜM: Geçmişte Geleceğe Şehir ve Ekonomi
2. BÖLÜM: TÜrkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
3. BÖLÜM: Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
4. BÖLÜM: Kürsel Ticaret
5. BÖLÜM: Türkiye Turizmi

III.ÜNİTE Kürsel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
1. BÖLÜM: Jeopolitik Konum
2. BÖLÜM: Ülkeler Arası Etkileşim

IV.ÜNİTE Çevre ve Toplum
1. BÖLÜM: Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Coğrafî Beceriler
 • Coğrafi Gözlem
 • Arazide Çalışma
 • Coğrafi Sorgulama
 • Zamanı Algılama
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Harita Becerileri
 • Kanıt Kullanma
 • Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama
X